اطلاعیه ها

رویداد های این هفته

تقویم تحصیلی سال ۱۳۹۸

سمستر بهاری ۱۳۹۸

شروع دروس سمستر بهاری: ۱۳۹۸/۱/۳

شروع امتحانات ۲۰ فیصد: ۱۳۹۸/۲/۱۴

پایان امتحانات ۲۰ فیصد: ۱۳۹۸/۲/۲۶

پایان درس ها: ۱۳۹۸/۴/۱۳

شروع امتحانات فاینل: ۱۳۹۸/۴/۲۲

پایان امتحانات فاینل: ۱۳۹۸/۵/۱۰

سمستر خزانی ۱۳۹۸

شروع درس ها: ۱۳۹۸/۶/۲

شروع امتحانات ۲۰ فیصد: ۱۳۹۸/۷/۱۳

پایان امتحانات ۲۰ فیصد: ۱۳۹۸/۷/۲۵

پایان درس ها: ۱۳۹۸/۹/۱۶

شروع امتحانات فاینل: ۱۳۹۸/۹/۲۳

پایان امتحانات فاینل: ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

logo

پذیرش دانشجو جریان دارد

logo