اطلاعیه ها

رویداد های این هفته

تقویم تحصیلی سال ۱۳۹۷

شروع دروس سمستر بهاری: ۱۳۹۷/۱/۴

ختم دروس سمستر بهاری: ۱۳۹۷/۴/۱۵

شروع امتحانات: ۱۳۹۷/۴/۲۳

ختم امتحانات: ۱۳۹۷/۵/۱۸

شروع دروس سمستر خزانی: ۱۳۹۷/۶/۳

ختم دروس سمستر خزانی: ۱۳۹۷/۹/۸

شروع امتحانات: ۱۳۹۷/۹/۱۷

ختم امتحانات: ۱۳۹۷/۱۰/۷

رشته های تحصیلی

در حال حاضر رشته های حقوق، علوم سیاسی، شرعیات و قابلگی در مقطع لیسانس در مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت دائر میباشد و محصلین میتوانند در هر یک از رشته های مذکور ادامه تحصیل دهند.