اطلاعیه ها

رویداد های این هفته

تقویم تحصیلی سال ۱۳۹۸

سمستر بهاری ۱۳۹۸

شروع دروس سمستر بهاری: ۱۳۹۸/۱/۳

شروع امتحانات ۲۰ فیصد: ۱۳۹۸/۲/۱۴

پایان امتحانات ۲۰ فیصد: ۱۳۹۸/۲/۲۶

پایان درس ها: ۱۳۹۸/۴/۱۳

شروع امتحانات فاینل: ۱۳۹۸/۴/۲۲

پایان امتحانات فاینل: ۱۳۹۸/۵/۱۰

سمستر خزانی ۱۳۹۸

شروع درس ها: ۱۳۹۸/۶/۲

شروع امتحانات ۲۰ فیصد: ۱۳۹۸/۷/۱۳

پایان امتحانات ۲۰ فیصد: ۱۳۹۸/۷/۲۵

پایان درس ها: ۱۳۹۸/۹/۱۶

شروع امتحانات فاینل: ۱۳۹۸/۹/۲۳

پایان امتحانات فاینل: ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

رشته های تحصیلی

در حال حاضر رشته های حقوق، علوم سیاسی، شرعیات و قابلگی در مقطع لیسانس در مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت دائر میباشد و محصلین میتوانند در هر یک از رشته های مذکور ادامه تحصیل دهند.